نمایش یک نتیجه

ساز تنبک

بدون امتیاز 0 رای
سازی است کوبه ای که برای نواختن آن از تمامی انگشتان دو دست استفاده می شود و از اینرو در میان سازهای کوبه ای منحص
4 جلسه خصوصی درماه
54
320,000 تومان